Điều lệ

06/03/2022

 

Năm Đại hội Nội dung Tải về

2021

Điều lệ Tập đoàn AMDI

Điều lệ Tập đoàn AMDI.pdf (30/06/2021)

2021

Phụ lục điều lệ Tập đoàn AMDI

Phụ lục điều lệ Tập đoàn AMDI.pdf (28/12/2021)