Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ với tổng ngân sách 430,000 USD
Thông tin dự án

Tên dự án: Xây Dựng Kế Hoạch Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Vùng Và Các Mô Hình Thí Điểm Du Lịch Sinh Thái hai Tỉnh Quảng Nam Và Thừa Thiên Huế thuộc Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ

1.       Thời gian: tháng 5/2018 – tháng 2/2019

2.       Địa điểm: Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, Việt Nam

3.       Mục tiêu: xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái vùng và thí điểm các mô hình du lịch sinh thái ở khu vực Trung Trường Sơn tập trung ở các khu bảo tồn, vùng đệm khu bảo tồn và khu vực hành lang đa dạng sinh học.

4.       Hoạt động chính:

(i)            Đánh giá hiện trạng du lịch sinh thái trong vùng;

(ii)          Đánh giá hiện trạng du lịch sinh thái tại các khu vực dự án bao gồm xác định các vấn đề, thị trường tiềm năng, đối tác và chi phí lợi ích thực hiện thí điểm;

(iii)         Dự thảo Chiến lược phát triển du lịch sinh thái dựa và các thông tin thu thập được để xác định các nhóm đối tác ưu tiêu và các yếu tố về cảnh quan

(iv)        Tổ chức hội thảo đối tác liên quan thu thập ý kiến đóng góp về Chiến lược phát triển du lịch sinh thái của vùng.

(v)          Hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch sinh thái vùng bao gồm các cơ hội đầu tư và kế hoạch thực hiện Chiến lược;

(vi)        Xây dựng bộ công cụ giám sát và quản lý bao gồm các chỉ số và cơ chế để theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái Vùng;

(vii)       Tổ chức hội thảo tham vấn hoàn thiện Chiến lược và kế hoạch;

(viii)     Thiết kế và xây dựng hai mô hình thí điểm du lịch sinh thái ở Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI

6.       Đơn vị hưởng lợi: Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế

7.       Nhà tài trợ: USAID (Ecodit LLc)

8.       Ngân sách: 430,000 USD