Thông báo số 82/TB-STNMT tỉnh Bắc Ninh về kết quả kiểm tra hiện trạng SD đất, hạ tầng kỹ thuật đã XD và điều kiện chuyển nhượng quyền SD đất