Tư vấn Dự án Phát triển Đô thị Hành lang Khu vực tiểu vùng sông Mê Công giai đoạn 4 do Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tài trợ với tổng ngân sách 3.540.137 USD
Thông tin dự án

     1. Thời gian: tháng 4/2019 – tháng 4/2023

     2. Địa điểm: Paksan và Thakhek, nước CHDCND Lào

     3. Mục tiêu:

Dự án Phát triển Đô thị Hành Lang Khu vực Tiểu vùng Mê Kông Giai đoạn 4” sẽ hỗ trợ chính phủ Lào cải thiện dịch vụ môi trường đô thị và tăng cường kết nối kinh tế khu vực tại các thị xã Paksan và Thakhek, hai thị xã nằm dọc theo Hành lang kinh tế Bắc-Nam thuộc khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng. Kết quả đầu ra chính của Dự án gồm: (i) Cải thiện cơ sở hạ tầng môi trường đô thị, và (ii) Nâng cao năng lực thể chế.

Nhiệm vụ chính của Tư vấn thực hiện dự án là hỗ trợ công tác triển khai Dự án hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo tính bền vững của các tác động của Dự án và lập kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai tại các thị xã thuộc Dự án.

     4. Hoạt động chính:

(i) hỗ trợ quản lý dự án; (ii) lập thiết kế kỹ thuật chi tiết và hồ sơ mời thầu; (iii) giám sát thi công và quản lý hợp đồng; (iv) đảm bảo tuân thủ Tuyên bố chính sách an toàn và giảm thiểu rủi ro của ADB; (v) đảm bảo tuân thủ Chính sách và nguyên tắc phát triển giới của ADB; (vi) lập quy hoạch phát triển đô thị tổng thể; (vii) tăng cường thể chế để cung cấp dịch vụ; (viii) điều phối và tổ chức đào tạo tập huấn; và (ix) triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục và phổ biến thông tin.

5. Đơn vị thực hiện: Liên danh AMDI-CONINCO-BMEC

6. Đơn vị hưởng lợi: Cục Nhà ở và Đô thị, Bộ Giao thông Công chính Lào

7. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB

8. Ngân sách: 3.540.137 USD