Tư vấn thực hiện dự án tăng cường cạnh tranh thông qua du lịch bền vững Việt Nam do Cục Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ - SECO tài trợ với tổng ngân sách 3,700,000 CHF
Thông tin dự án

1.       Thời gian: tháng 5/2018 – tháng 5/2022

2.       Địa điểm: Việt Nam

3.       Mục tiêu: Tăng cường vị thế cạnh tranh trong ngành du lịch thông qua thúc đẩy các thực hành tốt về du lịch bền vững và thực hiện chương trình giáo dục du lịch chất lượng cao.

4.       Hoạt động chính:

(i)      Cấp vi mô, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và các tổ chức hỗ trợ kinh doanh để nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất hoạt động của họ thông qua xây dựng những sản phẩm du lịch áp dụng các nguyên tắc bền vững;

(ii)    Cấp trung mô, dự án tăng cường năng lực nguồn nhân lực quốc gia bằng cách phát triển các kỹ năng thông qua đào tạo về du lịch bền vững và cung cấp chương trình giáo dục đào tạo điều hành dịch vụ khách sạn.

(iii)   Cấp vĩ mô, dự án hỗ trợ lồng ghép những thực hành về du lịch bền vững trong chính sách quan trọng và khuôn khổ kế hoạch, những điều kiện tạo ra môi trường đủ mạnh cho một ngành du lịch bền vững và cạnh tranh.

(iv)  Thông qua các đối tác trong nước và quốc tế, hỗ trợ nhằm mục tiêu vào các doanh nghiệp du lịch cỡ nhỏ và trung bình, những nơi cam kết tuân thủ các nguyên tắc du lịch bền vững trong khi làm việc với các tổ chức, hiệp hội và các cơ quan nhà nước để đưa ra định hướng và tạo những điều kiện cho ngành du lịch ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh hơn

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & GFA (Đức)

6.       Đơn vị hưởng lợi: Ngành du lịch Việt Nam

7.       Nhà tài trợ: Cục Hợp tác Kinh tế Thụy Sĩ - SECO

8.       Ngân sách: 3,700,000 CHF (Tổng giá trị gói thầu)