Dự án "Đẩy mạnh kiến thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu" do Bread for the World tài trợ - với tổng ngân sách 164,000 EUR
Thông tin dự án

1.       Thời gian: tháng 6/2018 - tháng 3/2020

 2.       Địa điểm: Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

3.       Mục tiêu: 1. Mô hình trồng cây ăn quả có múi bền vững được áp dụng trong cộng đồng tại xã Thượng Bằng La; 2. Thu nhập bình quân từ các trang trại trồng cây ăn quả có múi tăng lên.

4.       Hoạt động chính: AMDI cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bao gồm các nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

Cho mục tiêu 1:

                         i.        Tổ chức một hội thảo giới thiệu mục đích, mục tiêu, kết quả, cách tiếp cận, kế hoạch hoạt động, ngân sách, vai trò và trách nhiệm các bên và các hoạt động M&E của dự án;

                         ii.        Thực hiện điều tra KAP (Kiến thức-Thái độ-Thực hành) trên khoảng 400 hộ trồng cây có múi để đánh giá các phương diện trên của nông dân đối với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và canh tác bền vững cây có múi. Một báo cáo KAP sẽ được soạn thảo để hình thành thông tin cơ bản cho việc đo lường sự biến chuyển của nông dân vào cuối dự án.

                        iii.        Thực hiện nghiên cứu thị trường cây có múi tập trung vào việc rà soát thực trạng sản xuất và tiêu thụ cây có múi để nhận diện được các cơ hội cải thiện sản xuất và thu nhaaoj. AMDI sẽ thực hiện hoạt động này với sự tham gia của chính quyền địa phương, văn phòng khuyến nông và các nông dân được lựa chọn;

                        iv.        Thực hiện đánh giá CVCA (mức độ dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng với khí hậu) để nhận diện được mức độ dễ bị tổn thương và các giải pháp bảo vệ đối với sinh kế và cộng đồng trước biến đổi khí hậu; và đưa ra các lựa chọn ứng phó tại cấp độ hộ gia đình. Cuộc đánh giá sẽ được thúc đẩy bởi AMDI với sự tham gia của 400 nông dân thông qua việc cung cấp thông tin và thảo luận;

                         v.        Tổ chức một chuỗi các khóa tập huấn để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về biến đổi khí hậu, tập trung vào sự tác động đến sản xuất cây có múi. Các khóa tập huấn được thiết kế để (i) báo cáo về các phát hiện quan trọng trong điều tra KAP và CVCA và (ii) giải thích tầm quan trọng của cả nông dân và các biện pháp kĩ thuật. Sau các khóa tập huấn, tham dự viên bao gồm nông dân và chính quyền địa phương sẽ nhận thức được về tiến trình dự án, các tác động dự kiến đến địa phương và hiểu được các khái niệm cơ bản của biến đổi khí hậu;

                        vi.        Tổ chức các khóa tập huấn để (i) nhận diện các khả năng tổn thương và các mạo hiểm ưu tiên theo cách nhìn nhận của nông dân và các biện pháp kĩ thuật dự kiến, và (ii) liệt kê các cơ hội tiềm năng cho các biện pháp ứng phó cho canh tác cây có múi bằng việc sử dụng các kiến thức và kỹ thuật bản địa;

                       vii.        Tổ chức các hội thảo tập trung vào các kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu tại cấp cơ sở cho viêc sản xuất cây có múi.

              Cho Mục tiêu 2:

                      viii.        Thực hiện các biện pháp thích ứng thử nghiệm, bao gồm nhưng không hạn chế trong việc giới thiệu các loại cây có múi có khả năng chống trọi cao (như cây chanh tây), các loại thực vật trồng đệm, sử dụng hiệu quả cá loại phân bón và quản lý đất trên vùng đồi dốc. 10 nhóm nông dân, khoảng 100 hộ gia đình, sẽ được thành lập và hỗ trợ bởi các chuyên gia kỹ thuật để áp dụng các kĩ thuật canh tác bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cây có múi. Các chi phí cho giống, chế phẩm sinh học và máy cắt cỏ trên đồi dốc sẽ được chia 70/30 giữa dự án và người hưởng lợi.

                        ix.        Phát triển các kế hoạch kinh doanh cho sản xuất cây có múi với việc xem xét đến vai trò của thương lái và chiến lược giao dịch với họ. dự án cũng tìm kiếm các cơ hội để tang cường năng lực thương thảo cho nông dân thông qua thành lập một tổ hợp tác dựa trên 10 nhóm nhông dân, cũng như cân nhắc việc phát triển cho một thương hiệu bản quyền mới là “Cam Văn Chấn”..

5.       Đơn vị thực hiện: AMDI & DWC

6.       Đơn vị hưởng lợi: Người dân và chính quyền địa phương xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

7.       Nhà tài trợ: Bread for the World

8.       Ngân sách: 164,000 EUR (Tổng giá trị dự án)