Thông báo số 51/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đã XD và ĐK chuyển nhượng quyền sử dụng đất

25/04/2022

Thông báo số 51_21042022