Ban lãnh đạo
Trưởng Ban kiểm soát…
Chủ tịch hội đồng quản trị AMDI GROUP…
Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP…
Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP…
Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP…
Thành viên hội đồng quản trị AMDI GROUP…
Tổng giám đốc AMDI GROUP…
Phó tổng giám đốc AMDI GROUP…
Phó tổng giám đốc AMDI GROUP…
Phó tổng giám đốc AMDI GROUP …
Thành viên Ban kiểm soát…
Thành viên Ban kiểm soát…