Công ty thành viên
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) với gần 20 năm kinh nghiệm thực hiện các dự ...…
AMDI Manpower là thành viên của AMDI GROUP. Hiện nay, AMDI Manpower đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt ..…